Kızılcaköy, Dereağzı, İncirliova için sevindiren bilirkişi raporu!

Kızılcaköy, Dereağzı, İncirliova’da yapılması planlanan JES için düzenlenen ÇED Olumlu kararının  iptali için Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2022/33 esas sayılı dosyası ile devam eden davada bilirkişi raporu sunuldu.  Bilirkişi raporu ile “….Sonuç olarak, Aydın İli, Efeler ve İncirliova İlçeleri Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova Mahalleleri mevkiinde ….. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sarı Zeybek JES (54 MWe) projesi ile ilgili olarak, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği tesis edilen 20.04.2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına esas teşkil eden ÇED Raporunun yeterli olmadığı ortak görüş ve kanaatine varıldığı…” açıklandı.

Bilirkişi raporu ile;

“…E-SONUÇ:

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan veri ve değerlendirmeler doğrultusunda; Davacılar Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği, Fatma ORBAY ve Güzün SAĞLAM””ın vekili Av. Akın YAKAN tarafından; Aydın İli, İncirliova İlçesi Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova Mahalleleri mevkiinde …. A.Ş. tarafından yapılması planlanan SARIZEYBEK JES (54 MWe) projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği tesis edilerek Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bildirilen 10.04.2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararının iptali istemi, dosyadaki bilgi, belge ve tarafların iddiaları, yerinde yapılan inceleme ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan değerlendirmeler doğrultusunda; ilgili kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde teknik olarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Buna göre; davacının ve davalı idarelerin değerlendirmeleri, iddiaları ve talepleri ile bilirkişi heyetimizin konu ile ilgili belgeler ve alandaki incelemeleri dikkate alan değerlendirmeleri birlikte ele alındığında;

Harita Mühendisi açısından değerlendirmede; Sarı Zeybek JES-2 Santralinin kurulması planlanan 1569-1570 nolu parseller için imar planı konusunda 3 adet kurum görüşünün olumsuz olması, santralin ve ruhsat sahasının yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle yer seçiminin uygun olmaması, santralin mevcut imarlı bir yola cepheli olmaması, 5-6 metre genişliğindeki kadastral yoldan cephe alması, Dağ tarafının tamamen zeytin ağaçları ile kaplı olması, Santral yapılması planlanan alanın, gelişme konut alanı olması nedenlerinden dolayı Sarı Zeybek JES-2 Santrali kurulması projesinin uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Jeoloji/ Hidrojeoloji Mühendisliği açısından değerlendirmede; Dava konusu alan ve civarında bulunan jeolojik birimler, hidrojeolojik birimler ve litolojik özelliklerine göre geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz birimler olarak ayrılmıştır. Dava konusu sahanın hidrojeolojik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla öncelikle litolojik birimler hidrojeolojik özelliklerine göre sınıflandırmıştır. 18 adet (10 üretim, 8 reenjeksiyon) sondaj kuyusu planlandığı için Nihai ÇED dosyasında bahsedilen miktarın yaklaşık 18 katı daha fazla Çamur Havuzuna ihtiyaç vardır. Projenin gerçekleştirileceği alanın içerisindeki sondaj noktaları 18 adet olup her sondaj alanı 10.000 m2 alanı kaplamaktadır. 18 adet x 10.000 m2 — 180.000 m2”lik alandan bitkisel toprak sıyrılacaktır. Dava konusu alanda vatandaşlar tarafından açılan sulama amaçlı yeraltısuyu kuyuları genel olarak ovadaki alüvyon birim üzerinde açılmıştır. Bu birimde yeraltısuyu derinlikleri 50 m civarında olduğu keşif esnasında vatandaşlar tarafından beyan edilmiştir. Dava konusu “Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynak kapasite artış faaliyeti projesinin” Coğrafi Konum, Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler dikkate alındığında yeraltı suyunu ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği göz ününde bulundurularak projenin Jeoloji/Hidrojeoloji Mühendisliği açışından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Jeofizik Mühendisliği açısından değerlendirmede, proje sahasının; Efeler İlçe merkezine 8 km, İncirliova ilçe merkezine 1,5 km, Dereağzı, Kızılcaköy ve Gerenkova mahalleri ile iç içe olması ve 3 km mesafede İkizdere barajının bulunması, aynı zamanda planlanan proje sahasında 2000 yılından bu yana büyüklüğü M > 5.0’de olan 12 deprem olduğu ve bu ölçekte son 100 yıllık periyotta 62 deprem yaratan tektonik hareketliliğin oldukça fazla olduğu bir alan olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, dava konusu JES projesinin; olası deprem durumunda yeraltı suyunu ve su kaynaklarına zarar verebileceği göz ününde bulundurularak projenin Jeofizik Mühendisliği açışından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Makina Mühendisliği açısından değerlendirmede, yerinde yapılan teknik incelemeler ile; henüz tesisin inşaatına başlanılmamış olup, mevzuatlara uygun hareket edileceği ve binary çevrim sistemi kullanılacağı, jeotermal akışkanın iletiminde kullanılan boruların korozyona karşı yeterli izolasyonların yapılacağı, acil önlem için havuzların hazırlanacağı belirtilmekte olup, jeotermal tesisteki makine aksamlarının dosyada bulunan bilgiler doğrultusunda teknik yönden uygun seçildiği, makine mühendisliği açısından Nihai ÇED Raporu kapsamında değerlendirme yapıldığında, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı ancak, yer seçimi yönünde diğer bilirkişilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu çevreye olumsuz yönde etkilerinin fazla olacağı kanaatine varılmıştır.

Çevre Mühendisliği (Çevresel Etkiler) açısından değerlendirmede; yapılması planlanan projeye ilişkin hazırlanan ÇED Raporunun usulüne uygun olarak hazırlandığı ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütüldüğü, kurulacak sistemin kapalı devre esasına göre çalıştırılacağının beyan edildiği, ÇED Raporu’nda çevreye olabilecek etkiler için alınabilecek önlemlere yer verildiği, sondaj çamur havuzu hacmine ilişkin  hesaplamaların yapıldığı ve risk durumunda kullanım için yeterli kapasitede olduğu, ancak kurum görüşlerinde de belirtildiği gibi proje sahasının çok yakınlarında kamu tarafından yoğun bir şekilde kullanılan konut, eğitim ve park, rekreasyon alanlarının bulunduğu, söz konusu alandaki parsellere yaklaşık 250 m mesafede bölge halkanın içme ve kullanma sularının sağlandığı derin kuyuların bulunduğu dikkate alındığında projenin gerçekleşmesinin çevre mühendisliği bakımından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Ziraat Mühendisliği açısından değerlendirmede, Dava konusu Sarı Zeybek JES projesinin, santral alanı ve kuyu alanlarının 1. ve Il. sınıf tarım arazilerine kurulması planlanması, bu alanlarda tarımsal üretimi gerçekleşmesini engelleyeceği ve özellikle zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemi olan Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başlarında işletmenin kuruluş aşamasında çıkacak tozun, bitkilerde tozlaşmayı engelleyerek, zeytin ağaçlarının generatif özelliklerini olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak, Aydın İli, Efeler ve İncirliova İlçeleri Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova Mahalleleri mevkiinde ….. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Sarı Zeybek JES (54 MWe) projesi ile ilgili olarak, ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği tesis edilen 20.04.2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına esas teşkil eden ÇED Raporunun yeterli olmadığı ortak görüş ve kanaatine varılmıştır. 04.06.2022″ şeklinde açıklama yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir