İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 08 Mart 2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (bb), (cc), (dd) ve (ee) bentleri ile 47 nci, 48 inci, 48/A, 49 uncu, 50 nci ve 50/A maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek 24, örnek 25, örnek 26 ve örnek 27 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Yönetmeliğin bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan hükümleri, elektronik satış uygulamasına geçilmeyen il ve ilçelerde elektronik satış uygulamasına geçilinceye kadar uygulanmaya devam eder.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir