Adam öldürme suçunda kast ve olası kast değerlendirmesi

T.C.

Yargıtay 1. CD

Esas: 2020/3420

Karar: 2021/6592

K.T.: 12/04/2021

Özet: Sanığın, kronik kalp hastası annesine sinirlenip tokat atıp boğazını sıktığı, annesinin “kalbim, kalbim” diye bağırmasına rağmen bıçak savurduğu ve “geber, öl, oh iyi oldu sana, or***u” dediği ve adli tıp raporuna göre maktulenin; maruz kaldığı tartışmanın efor ve stresinin tetiklemesi ile hyoid kemik kırığı ve aort yırtılması sonucu öldüğü olayda; sanık kasten öldürmeden sorumludur; olası kast indirimi hukuka aykırıdır.

MAHKEMESİ: Ceza Dairesi

SUÇ: Üstsoyu olası kastla öldürme, cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜM : 1- Rize Ağır Ceza Mahkemesinin 13/09/2019 gün, 2018/393 E., 2019/171 K.:

a- Sanığın TCK’nın 82/1-d, 21/2, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılması,

b- Sanığın TCK’nın 109/2, 3-a, e maddeleri uyarınca 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılması,

2- … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 05/12/2019 gün, 2019/121 E. ve 2019/129 K.: Sanık müdafiinin istinaf başvurusunun esastan reddi,

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 22/04/2020 gün, 2019/121 E. ve 2019/129 K. sayılı Ek Kararı: Katılan … vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddi.

TEMYİZ EDENLER: Sanık müdafii, katılan Bakanlık vekili

K A R A R

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 05.12.2019 gün ve 2019/121 Esas, 2019/129 sayılı kararının sanık müdafii, 22.04.2020 tarihli ek kararının ise katılan … vekili tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık … hakkında annesi maktul …’e yönelik olası kastla öldürme suçundan TCK’nın 82/1-d ve 21/2. maddeleri uyarınca müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK’nın 109/2,3-a,e maddeleri uyarınca 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Rize Ağır Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik olarak sanık müdafii ile katılan Bakanlık vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, istinaf başvurularının esastan reddine ilişkin … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 05.12.2019 tarihli kararı ile 22.04.2020 tarihli ek kararında bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık müdafiinin, eksik incelemeye, katılan Bakanlık vekilinin, eksik incelemeye, takdiri indirim maddesinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle,

1- Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden yapılan incelemede; 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

2- Sanık hakkında olası kastla öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre; olay günü sanığın birlikte yaşadığı annesi maktule sinirlenmesi üzerine tokat attığı, boğazını sıktığı, koltuğa doğru iteklediği, kalp ve tansiyon hastası olduğunu bildiği ve maktulün “kalbim kalbim” diye bağırmasına rağmen eylemine devam ettiği, bıçak alarak maktule bıçağı savurduğu ancak isabet ettiremediği, ihbar üzerine gelen polisler tarafından hazırlanan 03.11.2017 tarihli tutanaktan anlaşılacağı üzere, sanığın maktule “geber, öl, oh iyi oldu sana, orospu” şeklinde bağırdığı ve polisin uyarılarına rağmen “gidin, orospuyu öldüreceğim” diyerek kapıyı açmadığı, polisin kapıyı kırarak sanığı yakaladıkları, maktulün hyoid kemiğinin her iki boynuzunda kırık meydana geldiği ve aort disseksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği, Adli Tıp İhtisas Kurulunun 25.06.2018 tarihli raporunda, kronik kalp damar hastalığı bulunan maktulün ölümünü, maruz kaldığı tartışma olayının efor ve stresinin tetiklediği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağının bulunduğunun bildirildiği olayda:

a- Maktulün yaşı, kronik hastalığı ve fiziki yapısı, sanığın kalp krizi geçiren maktulün “kalbim” diye bağırmasına rağmen eylemine devam etmesi, kalp krizi geçirdiğini anladığı halde bıçak alarak maktule doğru savurması, polisin engellemesi sonucunda eylemine son vermek zorunda kalması, kalp hastası olduğunu bildiği maktule “öl, geber”, polis memurlarına ise “gidin, öldüreceğim” diyerek iradesini açığa çıkarması karşısında nitelikli öldürme suçundan TCK.nın 21/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken yanılgılı değerlendirme ve yetersiz gerekçe sonucu uygulama şartları bulunmayan TCK’nın 21/2. maddesinde yer alan olası kast indirimi tatbiki suretiyle eksik ceza tayini,

b- Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan … lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan Bakanlık vekilinin temyiz istemi bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, 5271 sayılı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında tayin olunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik CMK’nın 304/2-a. maddesi uyarınca Rize Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 12/04/2021 gününde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak:hukuklu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir