Sağlık Bakanlığının Hazırladığı Yönetmeliğe Göre “Yaşlı veya Engelli” Doktorlar Özel Hastanelerde Çalışabilecek.

Resmi Gazete’nin 7 Ağustos 2021 tarihli sayısıyla 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilir. Bu fıkra kapsamında çalışan hekimler 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.”

İlgili Yönetmelikteki diğer maddeler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında çalışmakta olan kadrosuzluk nedeniyle emekli olan tabipler aynı şekilde çalışmaya devam edebilirler. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka kuruluşta çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.”

Kaynak: Resmi Gazete

Hazırlayan: Stj.Av.Selda Karadavut

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir