Danıştay, uzman personelin maaş talebine son noktayı koydu!

Danıştay 12. Dairesi, yönetmelik gereğince şube müdürlerinin görev ve yetkilerine sahip olduğu gerekçesiyle sivil savunma uzmanlarına şube müdür maaşı ödenemeyeceğine karar verdi.

Bir il milli eğitim müdürlüğünde yaşanan olayda, sivil savunma uzmanı olarak görev yapan davacı, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca şube müdürü görev ve yetkilerine sahip olduğundan bahisle, şube müdürü için öngörülen parasal haklarını yasal faiziyle talep etmiştir. Talebin reddi üzerine de dava açmıştır. İdare Mahkemesi, söz konusu Yönetmeliğin sivil savunma uzmanlarının mali haklarına ilişkin olmayıp, idari ve hiyerarşik statülerini düzenlemesi ve mali hakların ancak kanunla verilebileceği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Söz konusu kararda da Danıştay’ca onanmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/3495

Karar No : 2020/3720

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı – .

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sivil savunma uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri ve Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca şube müdürü görev ve yetkilerine sahip olduğundan bahisle, şube müdürü için öngörülen parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesince, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin sivil savunma uzmanlarının mali haklarına ilişkin olmayıp, idari ve hiyerarşik statülerini düzenlemesi ve mali hakların ancak kanunla verilebileceği açık olduğundan, . İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sivil savunma uzmanı olarak görev yapan davacının, tarafına Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren şube müdürü özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te sivil savunma uzmanlarının şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olduğunun düzenlendiği, buna karşın tarafına şube müdürleri için öngörülen özlük haklarının verilmediği, bu sebeple mağduriyet yaşadığı, bu konuda açılmış davalar olduğu, Danıştay ve mahkeme kararlarının lehe olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E: . , K: . sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki . İdare Mahkemesinin . tarih ve E: . , K: . sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir