Hizmet sözleşmesi feshedilen aile hekimi hakkında Danıştay kararı!

Danıştay İkinci Dairesi, bir sözleşme döneminde aldığı ihtar puanlarından dolayı hizmet sözleşmesi feshedilen davacı hakkında tesis edilen işlemi hukuka uygun buldu!

Dava konusu olayda, Antalya’da Aile Hekimi olarak görev yapan davacının bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından bakılan davada; ilgili hakkında verilen 140 ihtar puanının iki sözleşme dönemini kapsadığı (2014 ve 2015), dolayısıyla davacının hizmet sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanına bir yıl içerisinde ulaşılmadığı gerekçesiyle idare tarafından işlem iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesince temyiz sonucu bakılan davada; davacı hakkında tesis edilen ihtar puanı her ne kadar 2015 yılında verilmiş ise de; ihtar puanlarına dayanak teşkil eden her fiil ve eylemlerin, davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve aynı yıl soruşturmanın başlatıldığı, davacının 2014 yılı içinde tespit edilen fiilleri nedeniyle verilen toplam 140 (yüzkırk) ihtar puanının karşılığı olarak sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/4315

Karar No : 2020/2738

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Antalya Valiliği

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU: Antalya 3. İdare mahkemesi’nce verilen 24/11/2015 günlü, E:2015/978, K:2015/1536 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; Antalya Konyaaltı 033 Nolu Aile Hekimliği biriminde aile Hekimi olan davacının bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına ilişkin Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 08/06/2015 günlü, 2162 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararıyla; Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14. maddesinde . (3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde sözleşme vali tarafından sona erdirilir. (4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz. (5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.” kuralına yer verildiği; Davacının 01/05/2013 tarihinden 31/12/2014 tarihine ve 01/01/2015 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar iki ayrı aile hekimliği hizmet sözleşmesinin bulunduğu, yapılan incelemede toplamda ihtar puanının 140 (yüz kırk) olduğu anlaşıldığından davacının, bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiğinin görüldüğü; 2014 ve 2015 yıllarına ait iki ayrı hizmet sözleşmesi bulunan davacıya 2014 yılı hizmet sözleşmesi içinde toplamda 60 (altmış), 2015 yılı hizmet sözleşmesi içinde toplamda 80 (seksen) ihtar puanı verildiği, bu nedenle, davacının hizmet sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet sözleşmesi içinde yüz puana ulaşmadığı anlaşıldığından aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından; her ne kadar davacı hakkında tesis edilen 11/02/2015 günlü, 302 sayılı ve 23/03/2015 günlü, 578 sayılı ihtar puanlarının 2015 yılında verilen ceza ihtar puanları gibi görülse de, ihtar puanlarına dayanak teşkil eden fiil ve eylemlerin davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve aynı yıl soruşturmasının başlatıldığı, ihtar puanı uygulaması gerektiğinin tespit edildiği tarih 2015 yılına denk geldiğinden belirtilen tarihlerde işlemin tesis edildiği, hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması talep edilmiştir.

KARŞI TARAFI N CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Seval Özkan Ülgen

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dosyanın incelenmesinden; Antalya Konyaaltı 033 Nolu Aile Hekimliği biriminde Aile Hekimi olan davacının, 01/05/2013 tarihinden 31/12/2014 tarihine ve 01/01/2015 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar iki ayrı aile Hekimliği Hizmet sözleşmesinin bulunduğu; davacının tespit edilen fiilleri nedeniyle 30/10/2014 günlü 1216 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “Soğuk Zincir” Kurallarına Uymamak’tan 20 (yirmi) ihtar puanı, 27/03/2014 günlü, 6291 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe gelmemek’ten 5 (beş) ihtar puanı, 30/04/2014 günlü, 8941 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe Gelmemek” ten 5 (beş) ihtar puanı, 14/01/2014 günlü, 751 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İzinsiz İşe Gelmemek’ ‘ten 5 (beş) ihtar puanı, 09/10/2014 günlü, 375 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “İş Arkadaşları veya Hizmet Alanlara Hakarette Bulunmak ya da Bunları Tehdit Etmek’ ‘ten 20 (yirmi) ihtar puanı, 11/02/2015 günlü, 302 sayılı Valilik Makamı Onayı ile “Mesleki ve Etik Kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine Uymamak’ ‘tan 20 (yirmi) ihtar puanı ile “İş Arkadaşları veya Hizmet alanlara Hakarette Bulunmak ya da Bunları Tehdit Etmek” ten 20 (yirmi) ihtar puanı olmak üzere toplam 40 (kırk) ihtar puanı, 23/03/2015 günlü 578 sayılı Valilik Makamı onayı ile “Mesleki ve Etik Kurallar Bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine Uymamak’ ‘tan 20 (yirmi) ihtar puanı ile “İş Arkadaşları veya Hizmet alanlara Hakarette Bulunmak yada Bunları Tehdit Etmek’ ‘ten 20 (yirmi) ihtar puanı olmak üzere toplam 40 (kırk) ihtar puanı ile yazılı olarak ihtar edildiğinden bahisle bir sözleşme dönemi içerisinde verilen ihtar puanlarının 140 (yüz kırk) puana ulaştığı gerekçesiyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına ilişkin Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 08/06/2015 günlü 2162 sayılı işleminin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe giren Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik’in adı 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’le Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği şeklinde değiştirilmiştir.) “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14. Maddesinin, dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan halinde;

(1) Ek (2)’ de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılması halinde ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde sözleşme vali tarafından sona erdirilir.

(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmesi halinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” Kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

İdare Mahkemesi kararında; davacının 2014 ve 2015 yıllarına ait iki ayrı hizmet sözleşmesinin bulunduğu, davacıya 2014 yılı hizmet sözleşmesi içinde toplamda 60 ( altmış), 2015 yılı hizmet sözleşmesi içinde toplamda 80 (seksen) ihtar puanı verildiği, bu nedenle, davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet sözleşmesi içinde yüz puana ulaşmadığı anlaşıldığından aile hekimliği sözleşmesinin feshedilerek bir yıl süre ile aile hekimi olamamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ise de; Akkuyu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Ebe .’nin Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi’ni arayarak davacı ile diğer aile hekimi arasında tartışma çıktığını bildirmesi üzerine denetime gidilerek 25/11/2014 günlü tutulan tutanak üzerine Muhakkik görevlendirmesi neticesinde düzenlenen 26/01/2015 tarihli İnceleme Raporu ile getirilen teklif doğrultusunda da davacının 40 (kırk) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ilişkin 23/03/2015 günlü, 578 sayılı işlemin tesis edildiği görülmüştür.

Bu durumda; davacı hakkında tesis edilen 11/02/2015 günlü 302 sayılı ve 23/03/2015 günlü, 578 sayılı ihtar puanları her ne kadar 2015 yılında verilen ceza ihtar puanları gibi görülse de, ihtar puanlarına dayanak teşkil eden her bir fiil ve eylemlerin, davacı tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirildiği ve aynı yıl soruşturmanın başlatıldığı anlaşıldığından, davacının 2014 yılı içinde tespit edilen fiilleri nedeniyle verilen toplam 140 ihtar puanının karşılığı olarak sözleşmenin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davacının hizmet sözleşmesinin feshedilebilmesi için gerekli olan ihtar puanlarının ilgili hizmet sözleşmesi içinde yüz puana ulaşmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Antalya 3. İdare Mahkemesi’nce veriline 24/11/2015 günlü E:2015/978, K:2015/1536 sayılı kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkeme’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa’nın (Geçici 8. Maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. Maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/09/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir