Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

ğ) Piyasa işletim faaliyeti: Organize toptan elektrik piyasaları, diğer enerji piyasaları, YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemleri,

h) Piyasa katılımcısı: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişiler ile bu tüzel kişiler için oluşturulan farklı kategorileri, 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde tanımlanan organize YEK-G piyasasına katılan lisans sahibi tüzel kişileri ve 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,”

“m) Uzlaştırma: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde tanımlanan dengeleme mekanizmasından ve/veya enerji dengesizliğinden ve Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca işletilen YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasından doğan alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması işlemlerini,”

“n) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini,

o) Diğer enerji piyasaları: Piyasa işletim lisansı kapsamı dışında kalmakla birlikte Kurum tarafından işletilmesine izin verilen diğer enerji piyasalarını,

ö) Organize YEK-G piyasası: Piyasa İşletmecisi tarafından organize edilip işletilen ve YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasayı,

p) Organize toptan doğal gaz satış piyasası: Doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen piyasayı,

r) YEK-G sistemi: Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulacak sisteme kayıtlı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi için YEK-G belgesinin ihraç edilmesini, transferini, tüketiciler lehine itfa edilmesini, ilga veya iptal işlemlerini içeren ve Piyasa İşletmecisi tarafından yönetilen sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirketin temsil ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi, üçüncü fıkrasının (ç) ve (k) bentleri ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (g), (ğ) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (j) bendi ile altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.”

“Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:”

“ç) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Şirketin varlıkları üzerinde rehin veya ipotek tesis etmek.”

“k) Piyasa işletim lisansı kapsamında yer alan enerji piyasaları ile işletilen diğer enerji piyasaları ve organize YEK-G piyasasında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine dair kararları Kurum onayına sunmak.”

“Yönetim Kurulunun Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere başlıca görev ve yetkileri şunlardır:”

“g) Piyasa Gözetim Direktörünün önerisi doğrultusunda, piyasa gözetim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere piyasa gözetim sistemlerinin alınmasına veya geliştirilmesine karar vermek.

ğ) Piyasa işletim lisansı kapsamında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin hazırlanan usul ve esasları veya yapılacak güncellemeleri Kurum onayına sunmak.”

“o) Piyasa gözetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak mevzuat önerilerini Kuruma sunmak.”

“ö) Piyasa Gözetim Direktörünün hazırladığı raporları incelemek ve gerekli önlemleri almak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (ç), (e), (f), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdür, Şirketi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.”

“ç) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin hazırlanan veya güncellenen usul ve esasları değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak.”

“e) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında yeni ürünleri ve işlemleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli bilgi teknolojileri sistemlerinin alınması, geliştirilmesi, kullanımdan kaldırılması veya değiştirilmesini Yönetim Kurulu onayına sunmak.”

“h) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasası kapsamındaki faaliyetlere ilişkin hizmet satın alımlarını gerçekleştirmek.”

“j) Piyasa gözetim raporlarını incelemek ve bunlar doğrultusunda ilgili mevzuat ve Şirket ile piyasa katılımcıları arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirketin hizmet birimleri şunlardır:

a) Piyasa Operasyonları Direktörlüğü.

b) Strateji Geliştirme Direktörlüğü.

c) Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü.

ç) İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörlüğü.

d) Finans ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü.

e) Piyasa Gözetim Direktörlüğü.

f) Hukuk Müşavirliği.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Piyasa Gözetim Direktörü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (e), (g), (ğ) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Piyasa katılımcılarının, TEİAŞ ve Şirket bünyesinde işletilen piyasalarda faaliyet gösterebilmesi için kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili kayıt bilgilerini TEİAŞ ve BOTAŞ ile paylaşmak.”

“ç) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin olarak ticaret sonuçları, ödeme bilgileri, teminat bilgileri ve ilgili diğer verileri ilgili piyasa katılımcısına bildirmek.

d) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında gerçekleşen işlemlerde çıkabilecek itirazları inceleyerek sonuçlandırmak.

e) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin teminat hesaplamalarını gerçekleştirmek, piyasa katılımcılarının yatıracakları nakdi ve/veya gayri nakdi teminatları kabul etmek.”

“g) Görev alanına giren organize toptan elektrik piyasaları ile organize toptan doğal gaz satış piyasasına, TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ve dengesizlik hesaplamalarına ilişkin mali uzlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek, tahakkuk ettirilecek alacak ve borç miktarlarını hesaplamak ve ilgili alacak-borç bildirimlerini hazırlamak.

ğ) Uzlaştırma, teminat, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., TEİAŞ, BOTAŞ ve ilgili diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak.”

“m) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasının etkin gelişimini destekleyecek çözümlerin geliştirilmesi için diğer ilgili Direktörlüklere öneri sunmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İlgili birimlerle işbirliği yaparak piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin usul ve esaslar hazırlamak, güncellemek ve Genel Müdüre sunmak,”

“ğ) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasında, ticarete konu olacak yeni ürün geliştirme çalışmaları yürütmek,

h) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasının etkin gelişimini destekleyecek çözümler geliştirmek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17/A maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin yenilikler ile mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişen gereksinimleri karşılayacak bilgi teknolojileri sistemlerini ve gerekli donanımları edinmek, yazılımları geliştirmek ve/veya dış tedarikçi firmalardan satın almak ve mevcut sistemler ile entegrasyonunu sağlamak, kullanıcılar için test sistemleri sunmak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Piyasa Gözetim Direktörlüğü

MADDE 18/A – (1) Piyasa Gözetim Direktörlüğü, Piyasa Gözetim Direktörü ve yeteri kadar personelden oluşur. Piyasa Gözetim Direktörü idarî bakımdan Genel Müdüre, faaliyetleri bakımından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Piyasa Gözetim Direktörlüğü faaliyetlerini, Şirketten ve piyasa katılımcılarından bağımsız olarak ve gizlilik esasına göre yürütür. Yönetim Kurulu, Direktörlüğün faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilmesi için gerekli idarî ve malî tedbirleri alır.

(3) Piyasa Gözetim Direktörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden fiyatların arz ve talep çerçevesinde oluşumunu temin etme görevi ve diğer ulusal veya uluslararası piyasa gözetim usul ve uygulamaları doğrultusunda piyasa gözetim faaliyetlerini yürütmek.

b) Piyasa gözetim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, insan müdahalesini en aza indirecek nitelikte otomatize edilmiş piyasa gözetim sistemleri alınması veya geliştirilmesi yönündeki çalışmaları Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Piyasa gözetim faaliyetleri sonucu elde edilen sonuçları Kuruma sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına raporlamak.

ç) Piyasa gözetiminde kullanılan sistemler tarafından piyasayı kötüye kullanım ihtimali ve/veya sonucu doğuran işlemlerin tespiti halinde ilgili mevzuatta ve sözleşmelerde yer alan gerekli önlemleri almak ve denetlenmesi amacıyla bu işlemler ile ilgili ayrıntılı verileri en kısa sürede Kuruma sunmak.

d) Piyasa katılımcılarına ilişkin ticari sır niteliğini haiz bilgileri içermeyen aylık piyasa gözetim faaliyet raporunu Kuruma sunulmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Piyasa gözetim faaliyetleri neticesinde piyasa gelişimine katkı sağlayacak konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Piyasa gözetim sistemlerinin güvenirliğini, performansını, raporlama kapasitesini ve esnekliğini değerlendirmek, buna ilişkin Yönetim Kuruluna raporlar sunmak.

g) Kamuoyu ile bilgi paylaşımı konusunda çalışmalar yürütmek, yayımlanacak bilgiler hakkında Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir