Anayasa Mahkemesi kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kuralının iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2018/155 numaralı dosyada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Dava Konusu Kural

Dava konusu kuralla, CBK ile kurulmuş olan Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e eklenmesi ve bu sayede anılan başkanlıkların bütçeleme ve denetim esaslarının genel bütçe kapsamında değerlendirilmesi öngörülmüştür.

Başvuru Gerekçesi

Başvuruda özetle, kanunla düzenlenmiş bir konuda CBK ile değişiklik yapıldığı belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa’nın 104. maddesine göre yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılamaz. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olup yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır.

Dava konusu kural 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Kanunları değiştirmenin TBMM’nin görev ve yetkileri kapsamında bulunduğu ve 6771 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliğiyle bu hususta farklı bir düzenleme öngörülmediği gözetildiğinde kuralın yürütme yetkisine değil yasama yetkisine ilişkin olduğu açıktır. Dolayısıyla kural, Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının birinci cümlesiyle bağdaşmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

>> Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/155, K: 2020/27 Sayılı Kararı

Kaynak:Hukukihaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir