Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m), (o) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına (ş) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“m) Yerli aksam: Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen ilgili bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olduğu aksamı,”

“o) Yerli imalat tespit heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyeti,”

“r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) Yönetmeliği: 01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliği,”

“t) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisini,

u) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisini,

ü) Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda tercih edilen kaynağı,

v) Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer kaynak ya da kaynakları”

“(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(5) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait lisans sahibi tüzel kişi tarafından hazırlanan Ek-1/Lahika-1’deki teorik rapor ile Ek-1/Lahika-2’de belirtilen Taahhütname, bu madde kapsamında belirtilen süreler içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.

(6) Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılan kojenerasyon sistemine ait Ek-1/Lahika-1’de belirtilen, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş tarafından işletme şartlarında, tesiste yapılan ölçümlere göre hazırlanan ve teorik raporda verilen değerlerin teyidini içeren saha doğrulama raporu, lisans sahibi tüzel kişi tarafından kojenerasyon sistemi için yerli katkı ilave fiyatından yararlanılan ilk yıl içerisinde Bakanlığa sunulur.   Bu raporda kojenerasyon sistemine ilişkin verim değerinin en az %85 (yüzde seksen beş) ve birincil enerji kaynağı tasarruf oranının en az %10 (yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon sistemi yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(7) Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri ile Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinin yerli katkı ilave fiyatı başvuruları bu madde kapsamında gerçekleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir.”

“(4) Yerli katkı ilave fiyatından önceki dönemlerde faydalanmış olan elektrik üretim tesisinde hasar gören bütünleştirici parçaların değişimi durumunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler değişimin yapıldığı tarihten sonraki 1 Ağustos tarihine kadar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, söz konusu tesis değişim tarihi itibariyle ilgili bütünleştirici parçaya ait (üretim tesisindeki tüm üniteler için) yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir. Hasar görmüş aksamın veya bütünleştirici parçanın geçici süreli ve üretimi kısmen etkileyen çeşitli hallerden dolayı (grev, lokavt, iflas, ifa zorluğu vb.) yurt içi kaynaklardan temin edilemeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu durum tevsik edici belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa bildirilir. Söz konusu kısmi ve geçici olumsuzluğun tespiti ve gerekçelerinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda; bu aksam veya bütünleştirici parçalarda yerlilik şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Birinci fıkra kapsamında hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatından son yararlanma dönemi EPDK tarafından belirlenir.

(5) Yerli katkı ilave fiyatı, Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisleri’ndeki her bir yenilenebilir kaynak için hesaplanacak yerli katkı ilave fiyatı ile Kanuna ekli I sayılı cetvelde bu kaynaklar için belirlenen fiyatların toplamının düşük olanı üzerinden EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari bir önceki takvim yılında bu yardımcı kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.

(6) Destekleyici Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde, yerli katkı ilave fiyatı, ana kaynak ve bu kaynağın EPDK tarafından belirlenecek kalan faydalanma süresi için uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynağa ilave olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için asgari bir önceki takvim yılında bu kaynak türündeki tesisler için yerli katkı ilave fiyatı uygun bulunan aksam/bütünleştirici parçalar kullanılır. Aksi takdirde, başvuru reddedilir ve tesis yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ek-1’de; Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.2 Kule Bağlantı Elemanları” bütünleştirici parçasının Kule-Nasel, Kule-Kule ve Kule-Zemin arasındaki kısımları ile Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “PV Panel Entegrasyonu ve Güneş Yapısal Mekaniği İmalatı”na ait “1.2 Elektriksel bağlantılar” bütünleştirici parçasının doğru akım kablosu,  doğru akım sigortası, doğru akım parafuduru ve doğru akım anahtarlı ayırıcı için ayrı ayrı Yerli Malı Belgesi sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere belgelendirme işlemlerine başlanmış ancak belgelendirme işlemleri tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar  (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan, Tip Sertifikası için; Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri sertifikalardan ve/veya belgelerden biri veya birkaçını, Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası ve benzeri için; birinci fıkrada belirtilen kuruluşlardan aldığı belgelendirmeye esas standardın kapsamında başvuru yaptığı ve incelemelerin başladığı ancak belgelendirme süreçlerinin tamamlanamadığına dair  yazı ve belgelendirme sürecine ilişkin nihai belgelendirmeye esas olacak Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş onaylı inceleme ve/veya test raporlarını, Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki Taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü fıkraya göre düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimine ilişkin üretim programları imalat öncesinde lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Sunulan aksam/bütünleştirici parçaların üretim ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleştirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa lisans sahibi tüzel kişi tarafından bildirilir. Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla desteklenerek lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanır. Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur, aksi takdirde, ilgili bütünleştirici parça için yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

“(4) Bakanlık tarafından yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde ikinci fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.

(5) Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2021 yılında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda, 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 16/10/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu kapsamda eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 23/10/2020 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 28/10/2020 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2020 tarihine kadar EPDK’ya bildirilir.

(2) 1/11/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek elektrik üretim tesisleri için yapılacak başvurulara ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15/9/2021 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30/9/2021 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu fıkra kapsamında yapılan başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31/10/2021 tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahibine bildirilir. Bu tesislere ilişkin 31/12/2020 tarihinden sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin 4 üncü madde kapsamındaki belgeler ilgili yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1, EK-3 ve EK-5/Lahika-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-1’den sonra gelmek üzere aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1/Lahika-1 ve EK-1/Lahika-2 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir