KONKORDATO VE UYGULAMASI

 

 

 

KORKORDATO VE UYGULAMASI

 

İflasın ertelenmesi kurumu, 2003 yılından bu yana uygulanmasına rağmen, istenileni verememiş, süreçte değişikliklere gidilmişti.15 Temmuz 2016 sonrası olağanüstü hal sonrasında askıya alınan iflas erteleme sistemi 28.02.2018 tarihinde kabul edilen 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tamamen kaldırıldı.

İflasın ertelenmesinin kaldırılmasından sonra, artık borçlular konkordato talep edebilecek.

Konkordato nedir?

Konkordato kavram olarak “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanır.

 Konkordatoya ne zaman başvurulabilecek?

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

Konkordatoya sadece borçlu    mu başvurabilecek?

Konkordatoya borçlu başvurabileceği gibi iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato için sadece şirketler mi başvurabilir?

İİK 285 ve devam eden maddelerde sadece borçlu ifadesi kullanılmaktadır. Bu anlamda, sadece şirketler değil şahıslarda (gerçek kişiler) konkordato yoluna başvurabilir.

Konkordatoya nasıl başvurulur?

Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak zorundadır. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini başlatmaktadır.

Konkordato için başvuruda bulunulurken dilekçeye nelerin eklenmesi gerekiyor?

 İİK 286.maddesi, konkordato talebine ek olarak mahkemeye ibraz edilmesi gerekli belgeler i şu şekilde açıklamıştır.

a)Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b)Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c)Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d)Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e)Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

 

Konkordato sürecinin aşamaları nelerdir?

a)Geçici mühlet verilmesi,

b)Kesin mühlet verilmesi,

c)Alacaklılar toplantısı,

d)Mahkeme tarafından konkordatonun tasdik edilmesi.

 

Konkordato başvurusu üzerine mahkeme ne yapar?

Konkordato talebi üzerine mahkeme İİK 286.maddesinde ile belirlenen, başvuru dilekçesinin ekindeki belgelerin eksiksiz ve doğru olarak düzenlendiğini tespit etmesi durumunda geçici mühlet kararı vererek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacaktır.

Mahkeme bu aşamada borçlunun borçlarının yüzde 50’sini ödemeye yetecek varlığı olup olmadığına, borçlunun teklifinin de alacaklıları zarara uğratmayacak nitelikte olup olmadığını inceler. Mahkeme, borçlunun teklifinde samimi ve dürüst olmasını arayacaktır. Borçlunun mal varlığı ile borçlarının oranı da uygun olmalıdır.

Konkordato süresi ne kadardır?

Mahkemeler şirketlere genellikle 3 ay süre veriyor. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici süresi en fazla iki ay daha uzatabilir. Eğer uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Bu anlamda geçici süre beş ayı geçemez. Bundan sonraki adım kesin süre safhasıdır. Mahkeme, kesin süre hakkındaki kararını geçici süre içinde verir. Kesin süre hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılırsa borçluya bir yıllık kesin süre verilir. Zorluklar devam ediyorsa komiserin raporu ve talebiyle kesin süre en fazla 6 ay daha uzatılabiliyor.

Mahkeme kesin süreyi ne zaman verir?

Mahkeme tarafından geçici mühlet kararı Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan edilir, derhal Tapu Müdürlüğüne, Ticaret Sicili Müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilir. Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verir. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verir.

Alacaklılar kurulu nedir?

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda 7 alacaklıyı geçmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla alacaklılar kurulu oluşturulabilecektir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilecek. Alacaklılar kurulu oluşturulurken komiserin de görüşü alınacaktır.

 Komiserin görevleri ve çalışma şekli?

Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet içinde, konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye iade edecektir.

Komiser, konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunacak, borçlunun faaliyetlerine nezaret edecek, mahkemenin istediği konularda ara raporlar sunacak, alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında bilgilendirecek, talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi verecektir. Alacaklılar Kurulu da, komiserin faaliyetlerine nezaret edecek, komisere tavsiyelerde bulunabilecektir.

Konkordatonun Mahkemede incelenmesi ve karar süreci nasıl olur?

Komiser tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor ile birlikte konkordato dosyasını, mahkemeye verilmek üzere icra dairesine teslim eder. İcra dairesi rapor ve dosyayı Ticaret Mahkemesine gönderir. Komiser dosyayı konkordato süreci içinde icra dairesine vermek mecburiyetindedir. Aksi takdirde, Ticaret Mahkemesi esasa girmeden tasdik talebini reddeder. Dosyayı alan mahkeme duruşma günü tayin ederek bunu ilan eder. Mahkeme duruşma günü kararını verir.

Sonuç olarak konkordatonun kabul edilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

a)Borçlu dürüst olmalıdır.

b)Borcun asgari yüzde ellisi için ödeme taahhüdünde bulunmalıdır.

c)Teklif edilen ödeme, borçlunun malvarlığı ile orantılı olmalıdır.

d)Konkordato alacaklıların üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

e)Borçlu, konkordatonun tasdik edilmesi halinde alacaklılara ödeyeceği miktar için yeterli miktarda teminat vermelidir.

f)Yargılama harç ve masraflarını depo etmelidir.

 

Av.Arb.Akın YA.KAN

01.10.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir